Regulamin promocji BLIK x OLMED - www.drogeriaolmed.plREGULAMIN PROMOCJI Z BLIK (Regulamin do pobrania w pliku PDF tutaj)

z dnia 23.11.2023r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Promocja z BLIK” (dalej: Promocja z BLIK) przeznaczonej dla klientów sklepu www.drogeriaolmed.pl (dalej: Regulamin).
  • Organizatorem Promocji z BLIK jest OLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Jagienki 32, 92-439 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000658423, NIP: 7282631955, REGON: 100254364 (dalej: Organizator) prowadząca serwis internetowy www.drogeriaolmed.pl. Partnerem Promocji z BLIK jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 493783 REGON 147055889  NIP 5213664494) będąca operatorem systemu płatności mobilnych BLIK.
  • Organizator oświadcza, że Promocja z BLIK nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią fantową lub loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2022.888).
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA  
  • Uczestnikiem Promocji z BLIK może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu internetowego drogeriaolmed.pl, (dalej Uczestnik”).
  • Warunkiem uczestnictwa w Promocji z BLIK jest dokonanie pełnej płatności z wykorzystaniem funkcjonalności płatności mobilnej BLIK w aplikacji mobilnej banku Uczestnika za zakupione za pośrednictwem serwisu drogeriaolmed.pl produkty.
  • Uczestnictwo w Promocji z BLIK jest nieodpłatne i dobrowolne, a skorzystanie z możliwości otrzymania korzyści w ramach Promocji z BLIK oznacza udział w Promocji z BLIK na warunkach Regulaminu oraz akceptację jego treści.
 3. ZASADY PROMOCJI Z BLIK
  • Uczestnik, który zawrze z Organizatorem za pośrednictwem serwisu internetowego drogeriaolmed.pl umowę sprzedaży, a cena zostanie w całości zapłacona z wykorzystaniem funkcjonalności płatności mobilnej BLIK, skorzysta z darmowej dostawy za pośrednictwem Orlen Paczka lub Pocztex, jeśli wartość nabytych produktów wyniesie co najmniej 49 zł brutto.
  • Promocja z BLIK trwa trwa od 24.11.2023 do 18.12.2023.
 4. REKLAMACJE
  • Reklamacje dotyczące Promocji z BLIK mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, za pomocą elektronicznego formularza na stronie internetowej www.drogeriaolmed.pl oraz telefonicznie za pośrednictwem infolinii Organizatora.
  • O wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Promocji z BLIK Uczestnik powinien informować Organizatora.
  • Reklamacja, dla ułatwienia sprawnej odpowiedzi na nią, powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  • Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu.
 5. DANE OSOBOWE
  • Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Promocji z BLIK odbywa się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”.
  • Administratorem danych osobowych jest OLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Jagienki 32, 92-439 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000658423, NIP: 7282631955, REGON: 100254364.
  • Kontakt z Administratorem możliwy jest:
   • za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Milionowa 37, 93-193 Łódź (z dopiskiem „Dane osobowe);
   • za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: [email protected].
  • Dane osobowe przetwarzane są w związku z uczestnictwem w Promocji z BLIK poprzez dobrowolną akceptację niniejszego Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  – polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwość uczestnictwa w Promocji z BLIK. Administrator nie dokonuje profilowania w ramach przetwarzania danych osobowych dla powyższych celów. 
  • Administrator informuje, że Uczestnik Promocji z BLIK ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jednocześnie Administrator informuje, że każda osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzania danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe Uczestnika zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom państwowym. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane do państw trzecich poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowych.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika w celach wskazanych w pkt 5.4 powyżej, Organizator będzie je przetwarzał przez okres trwania Promocji z BLIK, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Regulaminu oraz zawartych umów sprzedaży, a także przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej, to jest przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym prowadzona była Promocja z BLIK.
  • Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: [email protected]
  • Regulamin Promocji z Blik dostępny jest dla Uczestników w szczególności w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej drogeriaolmed.pl
  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji z Blik zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Regulaminu umieszczonego na serwisie drogeriaolmed.pl oraz  powszechnie obowiązującego prawa.