Regulamin konkursu


Regulamin konkursu ,,Wyjątkowe zestawy od dr Ireny Eris’’

Regulamin Konkursu

Media Społecznościowe

Platforma: Facebook

Konkurs: Wyjątkowe zestawy od dr Ireny Eris

§1


ORGANIZATORZY


„Organizator" – organizatorem Konkursu (zwanego dalej: "Konkursem") jest Olmed Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi, ul. Jagienki 32, 92-439 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, NIP 7282631955 (zw. dalej "Organizatorem").

„Uczestnik" – osoba, która wyśle zgłoszenie do Konkursu.


Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.


Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.


§2


POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.


Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu Facebook.


Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są̨ przekazywane Organizatorowi, a nie właścicielowi serwisu. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie Facebook.


Konkurs rozpoczyna się 09.12.2020 r. na profilu marki Drogeria Olmed w serwisie Facebook i trwa do godz. 23.59 dnia 11.12.2020 r.


Prace konkursowe zgłoszone w tym okresie uprawniają do ubiegania się o Nagrodę Konkursową.


Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.


§3


UCZESTNICY KONKURSU


Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat oraz osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.


Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie po przedstawieniu pisemnej zgody udzielonej przez przedstawiciela ustawowego – rodzica lub opiekuna prawnego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji Konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.


Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Konta, jednakże może przesłać dowolną ilość prac konkursowych.


Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.


Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie pracy konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji.


Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.


Uczestnik przesyłając pracę konkursową nadaje Organizatorowi nieodpłatne majątkowe prawo autorskie do nadesłanej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: publikacja w sieci Internet.


Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp


W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu – Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.


§4


ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:


Posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.


Dodanie pod postem konkursowym komentarza zawierającego odpowiedź na pytanie: ,,Który zestaw i dlaczego, chciałabyś podarować na święta ważnej dla Ciebie kobiecie?’’


Uczestnik może dodać dowolną ilość prac konkursowych.


Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie pracy konkursowej do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia. Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w ogłoszeniu Konkursowym oraz w Regulaminie.


Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także zawierające treści reklamujące produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku do produktów i usług oferowanych przez Organizatora nie będą brane pod uwagę.


§5


PRZEBIEG KONKURSU


Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora.


Jury spośród przesłanych prac konkursowych Laurata Konkursu Konkursu. Biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie – w tym technikę, oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną pracy konkursowej.


Wybierając Laureata, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie prace konkursowe zamieszczone w regulaminowym czasie określonym w §2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Drogerii Olmed w serwisie Facebook w dn. 14.12.2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji Konkursowej prac konkursowych, które zostały skopiowane od innych Uczestników.


§6


NAGRODY


Organizator przewiduje wydanie nagrody w postaci 3 zestawów kosmetyków: CLINIC WAY Zestaw Stopień 1 Krem na dzień, 50ml + krem na noc, 50ml + krem pod oczy(2 szt), 15ml oraz CLINIC WAY Zestaw Stopień 2 Krem na dzień, 50ml + krem na noc, 50ml + krem pod oczy, 15m(1 szt)l.

Łączna wartość nagród wynosi 378,06 zł.


Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na Nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.


Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.


Jeśli Nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź taką, co, do której zwycięzca Konkursu utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora.


Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania Nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do Nagród wymienionych wyżej. Wysyłka nagród odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.


Do każdej nagrody przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna wyliczona według wzoru "[10/9*X] – X". Nagrodę zaokrągla się do pełnych złotych. Dodatkowa nagroda pieniężna przewidziana jest na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Nagroda ta zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Korzystając z powyższego wzoru, wstępna kwota podatku to: 42 zł.


§7


PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD


Zostanie wyłonionych 6 Laureatów Konkursu. Laureaci zostaną poinformowani o wyborze w serwisie Facebook.

 


Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie danych teleadresowych w wiadomości prywatnej poprzez Messenger - następnie podanie danych tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy – niezbędnych do wysłania Nagrody.


Nienadesłanie przez Laureata Konkursu danych określonych w ust. 2 powyższego regulaminu w terminie 7 dni od daty przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Laureata uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody.


Z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac Uczestników na następujących polach eksploatacji: publikacja w sieci Internet.


§8


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją").


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku niepodania danych wskazanych w §6 ust. 2 lub nieodebrania Nagrody w terminie Nagroda przepada.


Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.


Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać imię oraz nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.


Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.


§ 9


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Olmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Jagienki 32, 92-439 Łódź. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu.


Przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z przeprowadzania Konkursu.


Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.


§10


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.


Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.12.2020r.


Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www Drogerii Olmed.


Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.


Załącznik numer 1


Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby niepełnoletniej w konkursie organizowanego przez Drogerię Olmed.


Ja, niżej podpisany/a……………………………..…………………………..…………………. (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa), wyrażam zgodę na udział ….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek, Facebook User ID) w konkursie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz, że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.


……………………………………………………………………………………………… (data, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna, podpis biorącego udział w konkursie)


____________________


Podpis


ZAŁĄCZNIK NR 2


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe Uczestników konkursu pt. ”Wyjątkowe zestawy od dr Ireny Eris!” (dalej: Konkurs) są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).


Administratorem Twoich danych osobowych jest Olmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Jagienki 32, 92-439 Łódź


Możesz skontaktować się z administratorem Twoich danych osobowych pisząc na adres: ________ lub listownie na: „Olmed”, ul. Jagienki 32, 92-439 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy do ww. Inspektora to: _______


Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Konkursu wobec jego Uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu.


Jeśli wyrazisz odrębną zgodę, Twój adres e-mail będzie wykorzystywany w celu komunikowania oferty handlowej administratora Twoich danych. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną odbywa się zawsze na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zgodę na takie przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc mail na adres __________ lub listownie na: „Olmed”, ul. Jagienki 32, 92-439 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe”. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


W związku z uczestnictwem w Konkursie i korzystaniem z serwisu Facebook Twoje dane osobowe przetwarzane są również na zasadach opisanych w zakładce „Prywatność” na Facebooku i dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation